Biedru uzņemšanas kārtība "Latvijas Skrejriteņu federācija" biedrībā:

1. Kārtības mērķis ir noteikt biedru uzņemšanas kārtību "Latvijas Skrejriteņu federācija" biedrībā (turpmāk - LaSF).
2.Par LaSF biedru var kļūt jebkura juridiska persona (turpmāk - Pretendents):
2.1. aizpilda iesniegumu LaSF biedru uzņemšanai, kas pieejama šeit.
2.2. paraksta iesniegumu (juridiskām personām paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaru) un;
2.3. iesniedz iesniegumu papīra formātā, nosūtot to pa pastu uz adresi: Paltmales iela 2, Rīga, LV-1002, Latvija, vai ar drošu elektronisku parakstu parakstītu nosūta uz e-pasta adresi: [email protected].
3. Saņemot Pretendenta iesniegumu, var būt lūgums sniegt papildu informāciju par Pretendentu.
4. Lēmumu par biedra uzņemšanu LaSF pieņem valde nākamajā sēdē, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc 3. punktā minētās papildu informācijas par Pretendentu saņemšanas. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu tiek aicināts pats pieteicējs un viņam tiek dots vārds. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.
5. Pēc lēmuma pieņemšanas valdes sēdē, LaSF divu nedēļu laikā:
5.1. informē pretendentu par valdes lēmumu par Pretendenta uzņemšanu/neuzņemšanu.
5.2. informē, ka pirmo kalendāro gadu no uzņemšanas brīža biedram tiek piešķirts Biedra kandidāts statuss - bez balstiesībām biedru sapulcēs, bet ar visām pārējām biedru pilnvarām un pienākumiem.
6. Pretendents veic iestāšanās maksas LaSF un ikgadējās biedra naudas samaksu LaSF bankas kontā divu (2) nedēļu laikā. Ja termiņā samaksa nav veikta, LaSF valde lemj par lēmuma par Pretendenta uzņemšanu atcelšanu.