Latvijas Skrejriteņu federācijas statūti

Rīga, 2023. gada  25. jūlijā

A NODAĻA.
Vispārīgie noteikumi.


1. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Skrejriteņu federācija”. Biedrības nosaukums angliski “Latvian Footbike Federation”.
2. Nosaukuma saīsinājums
2.1. Latvijas Skrejriteņu federācijas nosaukuma saīsinājums ir „LaSF”.
3. Logotips
3.1. Logotipa skaidrojums.

Visos gadījumos lieto tikai šajos statūtos apstiprināto logotipu, tā grafisko simboliku. Tikai Biedrībai ir tiesības izmantot un atļaut izmantot citiem savu logotipu.
4. Darbības termiņš
4.1 Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

B NODAĻA
Darbības mērķi


1. Darbības mērķi
1.1. Skrejriteņu un skrejkamanu kustības kā veselīga dzīvesveida, cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un paaugstināšanas veicinātājas attīstība, kā arī skrejriteņu un skrejkamanu attīstība valstī.
1.2. Latvijas pārstāvība starptautiskajās organizācijās.
1.3. Sadarbība ar citu valstu nacionālām skrejriteņu un skrejkamanu federācijām vai asociācijām, lai pārstāvētu un realizētu valsts un indivīda intereses skrejriteņu un skrejkamanu kustībā.
1.4. Sportistu meistarības izaugsmes veicināšana.
1.5. Skrejriteņu un skrejkamanu kustībā iesaistīto personu skaita palielināšana, bērnu un jauniešu iesaistīšana.
1.6. Latvijas skrejriteņu un skrejkamanu sporta pārraudzīšana.

C NODAĻA
Biedri

1. Biedra jēdziens
1.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura juridiska persona.
1.2. Biedra kandidāts — biedrs pirmo kalendāro gadu bez balstiesībām biedru sapulcēs, bet ar visām pārējām biedru pilnvarām un pienākumiem.
1.3. Biedrs — ar balstiesībām biedru sapulcēs un visām pārējām biedru pilnvarām un pienākumiem.

2. Biedru uzņemšanas noteikumi
2.1. Lai kļūtu par Biedrība biedru, ir jāiesniedz Biedrība valdei:
• iesniegums pēc Biedrības valdes iepriekš sagatavotas veidlapas,
• statūtu kopija.
2.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena (1) mēneša laikā no visu prasīto dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu tiek aicināts pats pieteicējs un viņam tiek dots vārds viedokļa paušanai. Pieteicēja
neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam divu (2) nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
2.3. Ja valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram ir jāsamaksā iestāšanās maksa un biedru nauda valdes noteiktā apmērā un kārtībā.

4. Biedru izslēgšanas noteikumi
4.1. Valde izslēdz Biedrības biedru, ja:
• tā darbība neatbilst Biedrības interesēm vai kaitē Biedrībai,
• tā darbība pārkāpj sporta ētikas principus,
• tas nepilda kopsapulces vai valdes lēmumus,
• tas nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības,
• tas veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto,
• tā parādi Biedrībai netiek samaksāti divu (2) mēnešu laikā,
• biedra kandidāts tā pārbaudes gada laikā no Biedrības var tikt izlēgts arī par šeit iepriekš neminētiem pārkāpumiem.
4.2. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. Biedram izstājoties, iestāšanās nauda un biedru nauda netiek atmaksāta.
4.3. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šī lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedrības biedru tiesības
5.1. Biedrības biedram ir tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības biedru sapulcē ar vienu balsi,
5.1.2. izvirzīt pārstāvjus ievēlēšanai Biedrības valdē vai citās institūcijās,
5.1.3. saņemt regulāru informāciju par Biedrības valdes darbu, pieņemtajiem lēmumiem un citiem dokumentiem, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.4. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi ir
5.2. Biedrības biedram ir pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, Starptautiskās Skrejkamanu un skrejriteņu asociācijas (IKSA) noteikumus, Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) noteikumus,
5.2.2. aktīvi piedalīties Biedrības darbā un institūcijās, kurās tie ir ievēlēti, lai pārstāvētu Biedrību un tās intereses,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu īstenošanu,
5.2.4. rūpēties par Biedrības prestižu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā,
5.2.5. sniegt informāciju par savu darbību Biedrības valdes noteiktajos termiņos,
5.2.6. regulāri līdz 15. janvārim nomaksāt ikgadējo biedru naudu. Nokavējot samaksas termiņu, biedram biedra nauda ir jāsamaksā 150% apmērā ne vēlāk kā divu (2) mēnešu laikā,
5.2.7. saskaņot ar valdi savu sportistu piedalīšanos citās sacensībās un mācību, treniņu nometnēs, kas nav iekļautas Latvijas vai starptautiskās federācijas kalendārā,
5.2.8. ievērot Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) un Latvijas Republikas saistošos antidopinga noteikumus.

D NODAĻA
Vadības institūcijas


1. Biedru sapulce
1.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības pārvaldes institūcija.
1.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri vai to pilnvarota persona. Biedru jāpārstāv paraksttiesīgai personai.
1.3. Biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā reizi gadā.
1.4. Ārkārtas biedru sapulces nekavējoties sasauc Valde saskaņā ar statūtiem uz valdes priekšsēdētāja, valdes, revidenta, vai vienas desmitās daļas biedru rakstiska pieprasījuma, kurā norādīts sasaukšanas iemesls, pamata.
1.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
1.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 51% no Biedrības balsstiesīgajiem biedriem. Biedru sapulcē var piedalīties klātesot vai attālināti. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad ar sapulcē esošo biedru vairākumu tiek pieņemts lēmums par aizklātu balsojumu. Biedram sapulcē piedaloties attālināti, balsojums notiek tāpat kā klātienē, biedra attālināti nodoto balsi jāspēj viennozīmīgi identificēt kā nodotu sapulces laikā (tieša saziņa reālā laikā, apstiprinājums ar elektronisku parakstu un tml.).
1.7. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēl citu sapulces vadītāju.
1.8. Biedru sapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists un balsu skaitītāji, notiek vienošanās par sapulces darba kārtību.
1.9. Biedru sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists. Biedru sapulces protokoli ir Biedrības mājas lapā publiski pieejami dokumenti.
1.10. Biedru sapulce:
1.10.1. apstiprina Biedrības gada budžetu,
1.10.2. noklausās un apspriež Biedrības valdes, revīzijas un citu komisiju ziņojumus,
1.10.3. apstiprina Biedrības gada pārskatu,
1.10.4. pieņem un groza attīstības programmu vai darbības virzienus turpmākai darbībai,
1.10.5. pieņem un groza Biedrības statūtus,
1.10.6. izlemj jautājumus par Biedrības iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām,
1.10.7. ievēl Biedrības valdi un revidentu uz četriem (4) gadiem. Lai Biedrības amatpersonu ieceltu amatā, par viņu jānobalso vismaz ar 51% balsstiesīgo biedru balsīm,
1.10.8. var pirms termiņa nomainīt ievēlētās Biedrības amatpersonas.
1.11. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz 51% no balsstiesīgajiem biedriem.
1.12. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, viena (1) mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

2. Biedrības valde:
2.1. Valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no trim (3) valdes locekļiem (fiziskas personas): valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem.
2.2. Ja kāds no valdes locekļiem atstāj amatu pirms termiņa beigām, valdes sastāvā tiek uzņemts tas valdes locekļa kandidāts, par kuru biedru sapulcē iepriekšējā balsojumā tika nodots vislielākais balsu skaits, ievērojot Statūtu D nodaļas punktu 1.10.7..
2.3. Valdes priekšsēdētāju valde ievēl savstarpēji vienojoties.
2.4. Valdes locekļi var tikt ievēlēti atkārtoti.
2.5. Valde nodarbojas ar biedru sapulces lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas kompetences robežās laikā starp biedru sapulcēm. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi četros (4) mēnešos. Valdes sēdes var notikt arī attālināti.
2.6. Biedrības valdes sēdes ir atklātas.
2.7. Valdes sēdi var sasaukt jebkurš valdes loceklis.
2.8. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no tās locekļiem.
2.9. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
2.10. Operatīvo jautājumu risināšanai valde sasauc ārkārtas valdes sapulci lai pieņemtu lēmumus, kas jāpieņem īsākā termiņā nekā 2 nedēļas.
2.11. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi kopā ar citu valdes locekli.
2.12. Valde ir tiesīga izlemt visus citus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
2.13. Valde izskata un apstiprina Biedrības darba komisiju sastāvus, darba plānus un nolikumus.
2.14. Valde apstiprina apelācijas komisiju strīdu izskatīšanai ārpus valdes.
2.15. Valdes kompetencē ietilpst:
2.15.1. federācijas mājas lapas uzturēšana,
2.15.2. sociālo tīklu uzturēšana,
2.15.3. darbs ar medijiem,
2.15.4. sacensību kalendāra sagatavošana,
2.15.5. aktīva sadarbība ar federāciju un tās sporta nozares sadarbības un uzraugošām institūcijām,
2.15.6. dokumentu sagatavošana sadarbībai ar federāciju uzraugošajām institūcijām,
2.15.7. sportistu pieteikšana starptautiskiem čempionātiem,
2.15.8. aktīvo sportistu reģistra uzturēšana,
2.15.9. sporta licenču izsniegšana,
2.15.10. sacensību nolikumu caurskatīšana,
2.15.11. sacensību noteikumu ievērošanas uzraudzība,
2.15.12. treneru un instruktoru akceptēšana, pārraudzība un reģistra uzturēšana,
2.15.13. semināru, konferenču un citu informatīvu pasākumu organizēšana,
2.15.14. pārvaldīt federācijas mantu un līdzekļus un rīkoties ar tiem atbilstoši statūtiem un biedru sapulces lēmumiem,
2.15.15. noteikt iestāšanās un biedra naudas apmērus,
2.15.16. sagatavo priekšlikumus federācijas turpmākai darbībai.

3. Biedrības valdes priekšsēdētājs
3.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs ir ar pārstāvniecības un vispārējās vadības tiesībām:
3.1.1. vadīt Biedrības biedru sapulces un valdes sēdes,
3.1.2. pārstāvēt Biedrību starptautiskajās institūcijās.
3.2. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus izpilda kāds no valdes locekļiem par to iepriekš valdes sēdē vienojoties.
3.3. Biedrību kā darba devēju pārstāv Biedrības valdes priekšsēdētājs, kurš slēdz darba līgumus, izdod rīkojumus un risina citus jautājumus Biedrības darba tiesisko attiecību ietvaros.

4. Biedrības revidents
4.1. Biedrības finansu, administratīvās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, ko ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.
4.2. Par revidentu nevar ievēlēt valdes locekļus.
4.3. Revidents:
4.3.1. veic Biedrība mantas, administratīvo aktivitāšu un finanšu līdzekļu revīziju,
4.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu,
4.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības, administratīvo un lietvedības darbu,
4.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu, administratīvās un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
4.4. Revīziju veic pēc vajadzības, taču ne retāk kā reizi gadā.
4.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.
4.6. Pēc revidenta lūguma ar valdes lēmumu Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības revīziju papildus var uzticēt arī zvērinātam revidentam un / vai auditoram.

5. Reorganizācijas un pašlikvidēšanās kārtība
5.1. Biedrība tiek reorganizēta vai tās darbība tiek izbeigta ar biedru sapulces lēmumu.
5.2. Biedru sapulces lēmums par biedrības reorganizāciju vai tās darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no Biedrības biedriem, vadoties pēc aktuālā biedru reģistra.
5.3. Biedrības reorganizāiju vai likvidāciju veic biedru sapulces izveidota biedrības komisija ar noteiktām visām pilnvarām šī uzdevuma izpildei.
5.4. Ja Biedrību likvidējot tās īpašumā ir materiālās vērtības, tās tiek līdzīgās daļās sadalītas starp Biedrības biedriem, vadoties pēc aktuālā biedru reģistra.