Latvijas Skrejriteņu federācija
Reģistrācijas Nr.: 40008327773
Adrese: Paltmales iela 2, Rīga, LV-1002

Apstiprināts valdes sēdē: 05.02.2024.


LATVIJAS SKREJRITEŅU FEDERĀCIJAS
ĒTIKAS KODEKSS


1. Kodeksa mērķi:
1.1. Iedibināt profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, veicināt iecietību, saprašanos, solidaritāti un patriotismu savstarpējās attiecībās un darbā ar sportistiem (bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem), tādējādi vairot Latvijas Skrejriteņu federācijas prestižu un veicināt skrejriteņu sporta kā populāra un sabiedrībā atzīta sporta veida attīstību.
1.2. Ieviest Ētikas kodeksa principus Latvijas Skrejriteņu federācijā un ar to saistīto organizāciju darbībā.

2. Kodeksa principi
2.1. Attieksme
2.1.1. Latvijas Skrejriteņu federācijas biedra pienākums ir turēt cieņā savu federāciju.
2.1.2. Ar savu attieksmi pret savu darbību, ar savu uzvedību, ar saskarsmi pret privātām vai juridiskām personām, vairot Latvijas Skrejriteņu federācijas prestižu.
2.1.3. Neiznest ārpus Latvijas Skrejriteņu federācijas nesaskaņas, iekšējos konfliktus un cita veida problēmas, tādējādi sabiedrībā diskreditējot Latvijas Skrejriteņu federāciju.
2.1.4. Ievērot ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības, nolikumus, rīkoties saskaņā ar organizācijas noteikumiem un darbības principiem.
2.2 Godīgums un tasinīgums
2.2.1.Ikviens treneris, sportists, tiesnesis, piedaloties jebkura veida Latvijas vai starptautiska mēroga sacensībās, savā rīcībā ievēro taisnīgumu un godīgumu, atbalsta meistarīgu, drošu un godīgu sacensību norisi, godīgas spēles pincipus.
2.2.2. Biedra pienākums ir vērsties pret krāpšanu, viltošanu, iebaidīšanu, dopinga pārkāpumiem vai sacensību noteikumu pārkāpumiem.
2.3. Cieņa
2.3.1. Ikvienam trenerim, sportistam, tiesnesim un amatpersonai ir pienākums pārstāvēt Latvijas Skrejriteņu federāciju ar cieņu. Ar vārdiem un rīcību izrādīt cieņu pretiniekiem, komandas biedriem, oficiālām personām, līdzjutējiem un skatītājiem.
2.3.2. Cienīt ikviena cilvēka tiesības uz savu viedokli. Savstarpējā komunikācijā nepārtraukt un dot iespēju visiem tikt uzklausītiem.
2.3.3. Nenomelnot citus klubus, organizācijas, sporta skolas vai to biedrus un neiznest negatīvu informāciju par tiem publiskajā telpā.
2.4. Drošība
2.4.1. Ikdienā ievērot ceļu satiksmes noteikumus, veicināt skrejriteņu braukšanas kultūru un savstarpēju cieņu ceļu satiksmē.
2.4.2. Dalīties ar zināšanām, lai attīstītu drošu skrejriteņu kustību un pasargātu no traumām un iespējamiem nelaimes gadījumiem.
2.5. Sportiska rīcība
2.5.1. Vienmēr rādīt savu labāko meistarību, profesionālismu un uzvedības kultūru, ar cieņu pieņemt zaudējumu.
2.5.2. Būt atbildīgam par savu rīcību, nevainot savā neveiksmē vai pārkāpumā citus.
2.6. Konfidencialitāte
2.6.1. Aizsargāt konfidenciālu informāciju, kas nav izpaužama trešajām personām, ja tāda ir pieejama.
2.7. Īpašuma aizsardzība.
2.7.1. Aizsargāt rīcībā esošu organizācijas īpašumu, saudzīgi izturēties pret izmantojamo inventāru, iekārtām, tehniku.

3. Vispārīgie noteikumi un kodeksa piemērošana
3.1. Ikvienai ar Latvijas Skrejriteņu federāciju saistītai personai, kura konstatē, ka ir noticis Ētikas kodeksa pārkāpums, ir tiesības vērsties Latvijas Skrejriteņu federācijas Ētikas komisijā ar lūgumu to izskatīt. Tāpat Latvijas Skrejriteņu federācijas Valde jāinformē par ārkārtējiem gadījumiem, nepieļaujot situāciju, ka Latvijas Skrejriteņu federācijas Valde nav informēta par sportistu, treneru un klubu problēmām.
3.2. Gadījumā, ja Ētikas kodekss neregulē kādu konkrētu situāciju, tā piemērotājs vadās pēc vispārējiem ētikas un morāles principiem, kā arī vispārējiem tiesību principiem.
3.3. Ētikas kodeksa normas balstās uz Latvijas Skrejriteņu federācijas Statūtiem un Latvijas valsts likumdošanu un normatīvajiem aktiem.

4. Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanas kārtība
Ētikas kodeksa ievērošana ir katra Latvijas Skrejriteņu federācijas biedra pienākums, kuru tas brīvprātīgi uzņemas līdz ar iesaistīšanos federācijā. Taču par iepriekšminēto normu neievērošanu un pārkāpšanu var tikt piemērotas sekojošas darbības:
4.1. Brīdinājums personai mutiskā veidā no Latvijas Skrejriteņu federācijas Valdes vai sacensību organizatoru puses.
4.2. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā, brīdināt personu rakstiski un brīdinājuma kopiju nosūtīt uz klubu, kura sastāvā ir brīdināmā persona.
4.3. Gadījumā, ja netiek ņemti vērā iepriekšējie brīdinājumi, persona netiek akreditēta Latvijas Skrejriteņu federācijas sacensībās uz noteiktu laiku, kā arī netiek ļauts apmeklēt sacensību norises vietas.
4.4. Latvijas Skrejriteņu federācija un sacensību rīkotāja organizācija patur tiesības kritiskos gadījumos lūgt tiesībsargājošo institūciju palīdzību.

5. Noslēguma noteikumi
5.1. Latvijas Skrejriteņu federācijas Ētikas komisija izveidota divu (2) locekļu sastāvā.
5.2. Ētikas komisiju ievēl Latvijas Skrejriteņu federācijas biedru sapulcē uz četriem (4) gadiem.
5.3. Latvijas Skrejriteņu federācijas Ētikas kodekss stājas spēkā pēc tā pieņemšanas Latvijas Skrejriteņu federācijas Valdē.

LaSF valdes priekšsēdētājs:
Mikus Zelmenis
05.02.2024.