Latvijas Skrejriteņu federācija
Reģistrācijas Nr.: 40008327773
Adrese: Paltmales iela 2, Rīga, LV-1002

Apstiprināts valdes sēdē: 05.02.2024.

Latvijas Kauss 2024. gadam.

Latvijas Kauss (turpmāk – LK) sacensību nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un noteikumus pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas kausa seriāla sacensības (turpmāk kopā – Nolikums). Ja rodas neskaidrības sakarā ar Nolikuma punktu traktējumu un interpretāciju vai arī atklājās Nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaSF valde. Visus strīdus, kas saistīti ar šā Nolikuma punktu izpildi, izskata un tiesā LaSF  valde.

Nolikumā lietoto saīsinājumu nozīme ir sekojoša: Latvijas Skrejriteņu federācija – LaSF; Latvijas čempionāts – LČ, Nav startējis - DNS, nav finišējis - DNF, diskvalificēts – DSQ.
!!!Visi punkti, kuros veikti labojumi, iekrāsoti un izcelti ar dzeltenu krāsu!!!

1. Latvijas Kausa mērķis un uzdevumi:
1.1. Popularizēt un veicināt skrejriteņu sportu
1.2. Veicināt skrejriteņu sporta pieejamību Latvijas reģionos
1.3. Noskaidrot ātrākos sportistus/es
1.4. Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu
1.5. Dot iespēju Latvijas izlases dalībniekiem startēt augstvērtīgās sacensībās
1.6. Popularizēt Latvijas skrejriteņu sacensības ārpus Latvijas robežām

2. Rīkotājs:
2.1. Latvijas Skrejriteņu federācija sadarbībā ar klubiem

3. Latvijas Kauss:
3.1. Notiek atbilstoši Latvijas Skrejriteņu sacensību noteikumiem, LaSF Ētikas kodeksa un šī Nolikuma prasībām.
3.2. Ir atklātās sacensības (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas kausa kopvērtējumā iegādājoties LaSF licenci.)
3.3. 2024. gada sezonā Latvijas kauss skrejriteņiem plānotie sacensību posmi notiek dažādās sacensību vietās saskaņā ar LaSF apstiprināto sacensību kalendāru: https://www.footbikesport.lv/kalendars/
3.4. Ja laika apstākļu vai kādu citu Force Majeure apstākļu dēļ kāds no LaSF sacensību kalendārā reģistrētajiem posmiem nenotiek un tiek atcelts, tad attiecīgi tiek samazināts kopējais sacensību posmu skaits.

4. Latvijas kausa vecuma grupas:
4.1 .Pusaudži: 13 līdz 15 gadi
4.2. Juniori: 16 līdz 18 gadi
4.3. Elite: 19 līdz 39 gadi
4.4. Meistari: 40 līdz 49 gadi
4.5. Veterāni: 50 līdz 59 gadi
4.6. Super Veterāni: 60 gadi un vecāki
4.7. Sievietes un vīrieši tiek rēķināti un apbalvoti atsevišķi.
4.8. Ja sacensību organizators grupas apvieno – piemēram, Veterāni un Super veterāni tiek apbalvoti Latvijas kausa posmā kopā kā Veterāni, sacensību atskaitē šīm grupām punktus rēķina atdalīti.

5. Kopvērtējuma punkti:
5.1. Sportistiem, kuri ir iegādājušies LaSF licenci, kopvērtējuma punktus rēķina šādi:
5.1.1. Latvijas čempionātā: Dalībnieka koeficients = (grupas uzvarētāja laiks)/(dalībnieka laiks)×110
5.1.2. Pārējos Latvijas kausa posmos: Dalībnieka koeficients = (grupas uzvarētāja laiks)/(dalībnieka laiks)×100
5.2. Ja sportists nav startējis (DNS), vai nav finišējis (DNF), vai arī ir diskvalificēts (DSQ), tad punktus sportists kopvērtējumā neiegūst.

6. Dalības maksas un licences maksa:
6.1. Sacensību (Latvijas Kausa posma) dalības maksu nosaka sacensību organizators

7. Protesti
7.1. Jebkuram sportistam ir tiesības iesniegt protestu par Latvijas Kausa kopvērtējuma rezultātiem. Tam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu un nosūtītam uz e-pastu: [email protected] līdz 2024. gada 1. decembrim. Par Latvijas Kausa kopvērtējuma rezultātu protestu drošības nauda jāiemaksā 50,00 EUR apmērā LasF kontā. Protestu izskata LaSF valde tuvākājā valdes sēdē. Nauda tiek atgriezta, ja protests ir atzīts par pamatotu, pretējā gadījumā nauda tiek ieskaitīta LaSF budžetā.

8. Rīcības ar datiem:
8.1. Latvijas kausa kopvērtējuma rezultāti tiks publicēti federācijas mājaslapā: https://www.footbikesport.lv/

8.2. Dalībnieks var prasīt dzēst viņa datus jebkurā brīdī.


9. Apbalvošana:
9.1. Latvijas Kausa uzvarētāju apbalvošana notiek sezonas noslēgumā, iepriekš par to paziņojot LaSF mājaslapā. Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā. Ja grupā ir startējuši mazāk par trim sportistiem, tie tāpat tiek apbalvoti.

10. Īpašie noteikumi posmu organizatoriem:
10.1. Latvijas Kausa posmu sacensību nolikumā kā rīkotājs jānorāda arī Latvijas Skrejriteņu federācija.
10.2. Sacensību rezultāti kopvērtējuma aprēķināšanai organizatoram ir jāsūta uz e-pastu: [email protected] piecu (5) dienu laikā.

LaSF valdes priekšsēdētājs:
Mikus Zelmenis
05.02.2024.