Latvijas Skrejriteņu federācija
Sacensību "Ķipari Ripo"
Nolikums


1 Rīkotājs:
Latvijas Skrejriteņu federācija, www.footbikesport.lv sadarbībā ar biedrību "RaceDog Latvia",  www.racedoglatvia.lv  

2 Sacensību kategorija:
Bērnu sacensības

3 Atbildīgā persona:
Ginta Kleinberga,
tālrunis: 20241884,
e-pasts: [email protected]
darba laiks: darba dienās no plkst. 11.00 līdz 17.00

4 Galvenais tiesnesis:
Raimonds Kleinbergs,
tālrunis: 29203131,
e-pasts:  [email protected]
darba laiks: darba dienās no plkst. 11.00 līdz 17.00

5 Vieta, laiks:
Grīziņkalna parks, Jāņa Asara iela 15, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1009, Latvija

Otrdien, 28.05.2024. plkst. 18.00
Trases karti skatīt zemāk.

6 Mērķis un uzdevumi:
Noskaidrot ātrākos bērnus skrejriteņu sportā.
Popularizēt skrejriteņu sportu kā videi un cilvēkam draudzīgu nodarbošanos.
Popularizēt skrejriteņu sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
Dažādot priekšstatu un izpratni par skrejriteņu sporta sacensībām.
Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem un ģimenēm.

7 Grupas:
Bērni A - līdz 4 gadiem (no 2020. gada līdz 2024. gadam dzimuši)
Bērni B - no 5 līdz 6 gadiem (no 2018. gada līdz 2019. gadam dzimuši)
Bērni C - no 7 līdz 8 gadiem (no 2016. gada līdz 2017. gadam dzimuši)
Bērni D - no 9 līdz 10 gadiem  (no 2014. gada līdz 2015. gadam dzimuši)
Bērni E - no 11 līdz 12 gadiem (no 2012. gada līdz 2013. gadam dzimuši)
Bērna vecumu nosaka pēc tā, cik ir pilni gadi uz 2024. gada 31. decembri.

8 Reģistrācijas laiki un cenas:
01.03.2024. - 31.03.2024. 5,00 € dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu
01.04.2024. - 30.04.2024. 6,00 € dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu
01.05.2024. - 24.05.2024. 7,00 € dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu
Uz vietas 8,00 € dalības maksa jāmaksā skaidrā naudā

9 Samaksas kārtība:
9.1. Samaksa jāveic Latvijas Skrejriteņu federācijai:
Nosaukums: Latvijas Skrejriteņu federācija
Reģistrācijas numurs: 40008327773
Adrese: Paltmales iela 2, Rīga, LV-1002, Latvija
Banka: Swedbank
Konta numurs: LV43HABA0551056600877
SWIFT kods: HABALV22
9.2. Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet: Ķipari Ripo un bērna vārdu, uzvārdu.
9.3. Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta ”Reģistrācijas anketa”. Reģistrācijas maksa jāveic 24 stundu laikā, no reģistrācijas brīža. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad federācija saņem naudas pārskaitījumu.
Ja federācija naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
9.4. Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas vai ierodas ar ekipējumu, kas nav atbilstošs sacensību noteikumiem, vai saslimt, sacensību maksa viņam netiek atgriezta, kā arī netiek pārnesta uz citām sacensībām.
9.5. Gadījumā, ja sacensības tiek atliktas no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ (force majore, valdības lēmumi vai citu no organizatoriem neatkarīgu iemeslu dēļ), dalības maksa netiek atgriezta.
9.6. Ja sacensību dalībnieks pārstāv klubu un dalību sacensībās maksā klubs, tad reģistrācijas laukā “Informācija organizatoriem” ir jānorāda maksātāja juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, pvn maksātāja numurs (ja ir), juridiskā adrese, bankas nosaukums, bankas konta numurs, SWIFT kods un juridiskās personas e-pasts. Rēķins uz norādīto e-pastu tiks izsūtīts 16 stundu laikā.
Ja reģistrācijā kluba (maksātāja) rekvizīti nav norādīti, tad rēķinu vēlāk pieprasīt nav iespējams.
Jebkuram maksātājam (juridiskai personai vai bērnu vecākiem / aizbildņiem personīgi) maksājums ir jāveic 24 stundu laikā kopš reģistrācijas brīža.

11 Trases garums un vieta:
1 aplis - 390 metri
A un B grupa: 1 aplis
C grupa: 2 apļi
D un E grupa: 3 apļi

12 Apbalvošana:
Bērnus apbalvos visus. Bērni saņems diplomu un gardumus.

13 Dalības maksā iekļauts:
13.1. dalībnieka numurs;
13.2. trases marķējums;
13.3. tiesnešu darbs;
13.4. sacensību apdrošināšana;
13.5. sacensību rezultātu fiksēšana;
13.6. sacensību organizatoriskie izdevumi;
13.7. bezmaksas foto galerija;
13.8. mājaslapas uzturēšana;
13.9. bezmaksas Wi-Fi sacensību teritorijā

14 Sacensībās uz vietas NEBŪS:
14.1. Ēdināšana (lūdzu ņemt līdzi pašiem)
14.2. Dzeramais ūdens (lūdzu ņemt līdzi pašiem)
14.3. Elektrība (lūdzam pirms sacensībām uzlādēt telefonus)

15 Dienas kārtība:

18.00 - 18.15    Ierašanās, Reģistrācija, iepazīšanās ar trasi   
18.15 - 18.20Sacensību atklāšana un dalībnieku sapulce
18.20 - 19.30   Sacensības  
5 min pēc pēdējā finišējušā Rezultāti
15 min pēc pēdējā finišējušā Apbalvošana

16 Tehniskās prasības:
16.1. Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri.
16.2. Vēlami cimdi, taču nav obligāti.
16.3. Skrejriteņiem ir jābūt vismaz aizmugurējai bremzei.

16.4. Atļautos Skrejriteņu veidus skatiet šeit: https://www.footbikesport.lv/bernu-sacensibas/atlauti

17 Tiesāšana:
Sacensību tiesāšana notiek atbilstoši Latvijas Skrejriteņu federācijas noteikumiem un vadlīnijām

18 Dalībnieku tiesības un atbildība:
18.1. Visiem dalībniekiem un to vecākiem / aizbildņiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības. Apstiprinot savu dalību sacensībām (samaksājot dalības maksu) dalībnieks un tā vecāki / aizbildņi pilnībā piekrīt nolikumam un tajā aprakstītajiem noteikumiem.
18.2. Katrs sacensību dalībnieka vecāki / aizbildņi piesakot bērnu sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
18.3. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
18.4. Sacensību laikā dalībnieki distancē nedrīkst izmantot austiņas.
18.5. Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt protestu galvenajam tiesnesim. Protests jāiesniedz rakstiski ar parakstu 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām, samaksājot 10 EUR sacensību organizatoru pārstāvim. Ja protests tiek apmierināts, iemaksātā nauda tiek atgriezta.
18.6. Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību organizatoru pārstāvim.
18.7. Dalībnieks var tikt sodīts par nesportisku rīcību distancē (piemēram, apzināta traucēšana, u.c.). Par pārkāpumu un piemērotā soda veidu organizatori ir tiesīgi lemt katrā gadījumā atsevišķi.

19 Organizatoru un tiesnešu tiesības un atbildība:
19.1. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
19.2. Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
19.3. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
19.4. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
19.5. Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.
19.6. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

20 Sacensību dalībnieku ievērībai:
20.1. Sacensību dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu sacensību trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
20.2. Sacensības notiek pie neierobežotas transporta un gājēju kustības.
20.3. Visiem sacensību dalībniekiem pa grants ceļiem un citiem ceļiem jābrauc pa labo pusi un obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!

21 Personas datu aizsardzība
21.1. Latvijas Skrejriteņu federācija kā sacensību organizators ciena sacensību dalībnieku privātumu.
21.2. Datu pārzinis ir biedrība "Latvijas Skrejriteņu federācija", adrese: Paltmales iela 2, Rīga, LV-1002, Latvija.
21.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieks un tā vecāks / aizbildnis piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
21.4. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda.
21.5. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu [email protected]
Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
21.6. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
21.7. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā www.footbikesport.lv Latvijas medijos un sociālajos portālos.
21.8. Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu: [email protected]
21.9. Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt šajā nolikumā noteiktajiem personas datu aizsardzības nosacījumiem.


22 Organizatori:
Nosaukums: Latvijas Skrejriteņu federācija
Reģistrācijas numurs: 40008327773
Adrese: Paltmales iela 2, Rīga, LV-1002, Latvija
Banka: Swedbank
Konta numurs: LV43HABA0551056600877
SWIFT kods: HABALV22
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: +37120241884

23 Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sacensībām. 
24 Nolikums publicēts: 29.02.2024., plkst. 10.00, Versija nr. 1.